dla pacjenta

Klauzula informacyjna i polityka prywatności strony internetowej

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Euromed-M Sp. z o.o., zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Mysłowice, 41-400, Bernarda Świerczyny 1 lub telefonując pod numer: 32 3174705 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@euromed-m.pl

 1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

Polityka prywatności strony internetowej

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Poza kolejnością

(Źródło: www.nfz-szczecin.pl)

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają *:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach** oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej*** oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej**** nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej NIE OZNACZA prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty i prawa pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świaadczenie medyczne !

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • kobiety w ciąży (od 1.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji ZOW NFZ

Zobacz więcej:

 • Komunikat na stronie Centrali NFZ, otwórz link do informacji
 • Od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, otwórz link do informacji
 • Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, otwórz link do informacji
 • Dawcy Przeszczepu, podobnie jak Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, mają prawo do korzystania bez kolejki ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, otwórz link do informacji

Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)art. 47c:
1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–24c.

*Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
Szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

**Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są to wszystkie świadczenia udzielane w trybie ambulatoryjnym  (tj. niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych), z wyłączeniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

***Wśród świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej  ustawodawca wyodrębnia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.).

Dokumentacja medyczna


Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (...);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (...);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                      
5) na informatycznym nośniku danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (...) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.
Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (...).

Podstawa prawna:                                                                                                   
*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) informuję, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED-M Sp. z o.o. w Mysłowicach wykonuje działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

- uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II, stosowaniu otwartych źródeł promieniotwórczych oraz zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych w celu diagnostyki medycznej i leczenia.

Ocena wpływu wykonywanej działalności przez NZOZ EUROMED-M Sp. z o.o. na zdrowie ludzi i środowiska prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dozymetrycznych obejmujących:

- kontrolę narażenia pracowników z wykorzystaniem dozymetrii indywidualnej,

- kontrolę narażenie osób z ogółu ludności prowadzonej na podstawie pomiarów rozkładu mocy dawki wokół pracowni izotopowej,

- kontrolę środowiska zgodnie z programem pomiarów dozymetrycznych i wykrywania obecności skażeń promieniotwórczych w środowisku pracy.

W 2021 roku nie wystąpiły żadne sytuacje awaryjne, mogące mieć wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności oraz pracowników na działanie promieniowania jonizującego. Podczas wykonywania działalności, obejmującej diagnostykę i terapię z wykorzystaniem otwartych źródeł promieniotwórczych nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych w wyniku których mogło dojść do niekontrolowanego uwolnienia i przedostania się do środowiska izotopów promieniotwórczych.

Powstałe w wyniku prowadzonej działalności odpady promieniotwórcze, przechowywane są w magazynie odpadów promieniotwórczych zlokalizowanego na terenie NZOZ EUROMED-M Sp. z o.o. do czasu całkowitego wygaszenia zawartych w nich izotopów promieniotwórczych.

Podsumowanie

Kierownik jednostki organizacyjne NZOZ EUROMED-M Sp. z o.o. informuje, że w 2021 roku:
• nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
• nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

 

 

Deklaracja dostępności

NZOZ Euromed-M w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://euromed-m.pl/

NZOZ Euromed-M w Mysłowicach

Adres:
ul. Bernarda Świerczyny 1,
41 – 400 Mysłowice
tel. 32 3174705

Data publikacji strony internetowej: 2020 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opcji kontrastu,
 • brak opcji powiększenia czcionki,
 • brak opcji audiodeskrypcji (nagrań),
 • zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak wyróżnienia dla linków.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 32 3174705 lub korespondencyjnie na adres placówki. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Zarządu.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

- 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

- przy wejściu głównym do przychodni znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze,

- brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

- brak informacji głosowych,

- brak pętli indukcyjnej,

- brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach,

- brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • udostępniono dla pacjentów Kartę Praw Pacjenta w alfabecie Braille’a w poradniach specjalistycznych oraz w pracowni izotopowej.


Copyright 2023 @ Raster Media Dominik Piotrowski